Calcul ovulație

Acreditarea spitalului de către ANMCS

Vă invităm alături de noi

Abonați-vă la newsletter

Regulament

intern

Extras din ROF / RI pentru pacienti, apartinatori si vizitatori

CIRCUITUL PACIENțILOR șI APARțINăTORILOR

Apartinatorii internati nu vor fi impicati in ingrijirea bolnavului pe care il insotesc, respectind aceleasi reguli si circuite.

Pe durata vizitelor, personalul medico-sanitar ia toate masurile necesare pentru respectarea cu strictete a interdictiilor de acces in zonele cu risc precizate, a regulilor de acces si circulatie in spital, precum si a normelor de conduita civilizata. In cazul aparitiei oricaror nereguli, personalul medico-sanitar va sesiza de urgenta serviciul de paza.

Este interzis accesul persoanelor straine, precum si a vizitatorilor in spital in zonele cu risc crescut, semnalizate corespunzator (farmacie, sterilizare, bloc operator, sala nasteri, ATI, neonatologie, FIV).

La iesirea din spital, persoanele care insotesc minori sunt legitimate, pentru a se stabili calitatea pe care o au in raport cu minorul si legimitatea parasirii spitalului de catre copil.

REGULI DE ACCES îN INCINTA SPITALULUI

1. Accesul salariaţilor spitalului este permis numai pe la punctele de control-acces, care respectă circuitele funcţionale ale spitalului, pe baza legitimaţiei de serviciu, a ecusonului .

2. Programul de vizită al aparţinătorilor pacienţilor internaţi în unităţile sanitare publice se realizează de luni până vineri în intervalul orar 12,00-20,00, iar în zilele de sâmbătă şi duminică programul de vizită se realizează între orele 10,00-20,00, numai cu respectarea următoarelor condiţii:

− accesul se permite numai persoanelor cu ţinută decentă;

− accesul se permite numai prin intrarea principala cu cartel de acces în locurile şi spaţiile special afectate vizitatorilor de managerul spitalului;

− numărul de vizitatori pentru un pacient internat este de maximum 2 persoane in acelaşi timp in rezerva;

3. Pentru urgenţele medico-chirurgicale ale pacienţilor, accesul acestora în spital este permanent.

4. Prin excepţie de la prevederile , în cazul pacienţilor în stare critică sau terminală, indiferent de secţia/compartimentul în care aceştia sunt internaţi, familia are dreptul de a vizita pacientul zilnic, indiferent de oră, sau poate solicita prezenţa permanentă lângă pacient a unui singur membru de familie, cu acordul medicului curant.

5. Secţiile/Compartimentele spitalului au obligaţia de a avea un număr de telefon prin care se asigură informarea familiei de către medicul curant sau medicul de gardă despre starea şi evoluţia pacientului. Aparţinătorii vor fi informaţi despre acest număr de telefon la internarea sau la transferul pacientului în secţia/ compartimentul respectivă/ respectiv.

6. Încăperile în care nu au acces persoanele străine au la intrare anunţuri de avertizare în acest sens. În celelate zone, libertatea de deplasare a pacientului este restricționată temporal, in perioadele de vizită medicală si de acordare a ingrijirilor medicale pentru a respecta orarul acestora.

7. Pe durata vizitelor, personalul medico-sanitar ia toate măsurile necesare pentru respectarea cu stricteţe a interdicţiilor de acces în zonele cu risc, a regulilor de acces şi circulaţie în spital, precum şi a normelor de conduită civilizată.

8. În cazul apariţiei oricăror nereguli, personalul medico-sanitar sesizează de urgenţă serviciul de pază.

9. Dacă managerul spitalului stabileşte o perioadă de carantină, conform dispoziţiilor autorităţii de sănătate publică judeţene, în această perioadă se limitează sau se interzice, după caz, accesul vizitatorilor în spital.

10. Accesul în ambulatoriu al pacienţilor, însoţiţi sau nu, este permis în funcţie de programul ambulatoriului.

Pacientii, apartinatorii si vizitatorii au restrictionata deplasarea si accesul in zonele de risc epidemiologic: Sali nastere, Bloc operator, ATI, Neonatologie, TI NN, Sterilizare, FIV;

Reclamații și sugestii

Vizitatorii/apartinatorii au acces neingradit la registrul de sugestii, reclamatii si sesizari care se afla in receptia spitalului.

Pacientii, apartinatorii sau vizitatorii acestora in situatia in care au o sugestie sau o nemultumire vor aduce la cunostinta acest lucru in scris, in registrul de sugestii reclamatii si sesizari. Registrul de sugestii, reclamatii si sesizari este pus la dispozitia bolnavului sau apartinatorului care si-a exprimat dorinta de a face o reclamatie sau sugestie de catre personalul din receptia spitalului. Dupa ce bolnavul sau apartinatorul completeaza in registru sugestia sau reclamatia mentionandu-si numele si semnand petitia facuta ( nu pot fi Iuate in considerare reclamatiile anonime) registrul de sugestii, reclamatii si sesizari este verificat de Directorului de ingrijiri medicale, iar acesta va lua masurile necesare pentru inlaturarea nemultumirilor pacientilor.

Sugestiile facute de pacienti, apartinatori si vizitatori vor fi analizate de conducerea societatii impreuna cu colectivul medical pentru a creste calitatea ingrijirilor medicale.

Reglementări privind anunţarea apartinătorilor in legătură cu decesul pacientului

Medicul curant are obligaţia să contacteze aparţinătorii în cazul deteriorării stării generale a pacientului şi să le comunice modificarea prognosticului, planului de tratament şi investigaţii. Inştiinţarea în timp util a familiei cu privire la decesul pacientului internat, face parte din obligaţia Spitalului de a folosi cu bună credinţă şi în conformitate cu prevederile legale, datele medicale a pacientului. Medicul care constata decesul consemnează cu data, ora, semnătura si parafa în FOCG.

Medicul curant sau medicul de garda are obligaţia (legală) de a constata decesul pacientului, iar dupa trecerea a 2 ore de la constatarea decesului acesta are obligatia de a anunta familia prin orice mijloc de comunicare.

DREPTURILE SI OBLIGAŢIILE PACIENŢILOR

Medicul curant are obligaţia să contacteze aparţinătorii în cazul deteriorării stării generale a pacientului şi să le comunice modificarea prognosticului, planului de tratament şi investigaţii. Inştiinţarea în timp util a familiei cu privire la decesul pacientului internat, face parte din obligaţia Spitalului de a folosi cu bună credinţă şi în conformitate cu prevederile legale, datele medicale a pacientului. Medicul care constata decesul consemnează cu data, ora, semnătura si parafa în FOCG.

Medicul curant sau medicul de garda are obligaţia (legală) de a constata decesul pacientului, iar dupa trecerea a 2 ore de la constatarea decesului acesta are obligatia de a anunta familia prin orice mijloc de comunicare.

Drepturi:
Obligații:

Spitalul are obligaţia de a furniza pacienţilor informaţii referitoare la:

a) serviciile medicale disponibile şi modul de acces la acestea;

b) identitatea şi statutul profesional al salariaţilor din cadrul unităţii sanitare, furnizor de servicii medicale;

c) regulile pe care trebuie să le respecte pe durata internării în unităţi cu paturi;d) starea de sănătate;

e) intervenţiile medicale propuse;

f) riscurile potenţiale ale fiecărei proceduri care urmează a fi aplicată;

g) alternativele existente la procedurile propuse;

h) date disponibile rezultate din cercetări ştiinţifice şi activităţi de inovare tehnologică referitoare la diagnosticul şi tratamentul afecţiunii pacientului;

i) consecinţele neefectuării tratamentului şi ale nerespectării recomandărilor medicale;

j) diagnosticul stabilit şi prognosticul afecţiunilor diagnosticate.

Obligațiile spitalului cu privire la drepturile pacienților

Spitalul trebuie să asigure accesul egal al pacienţilor la îngrijiri medicale, fără discriminare pe bază de rasă, sex, vârstă, apartenenţă etnică, origine naţională, religie, opţiune politică sau antipatie personală.

Spitalul trebuie să utilizeze toate mijloacele şi resursele disponibile pentru asigurarea unui înalt nivel calitativ al îngrijirilor medicale iar în situaţia în care intervenţiile medicale sunt refuzate de către pacienţi care îşi asumă în scris răspunderea pentru decizia lor, acestora trebuie să li se explice consecinţele refuzului sau opririi actelor medicale. În situaţia în care este necesară efectuarea unei intervenţii medicale unui pacient care nu îşi poate exprima voinţa, personalul medical poate deduce acordul acestuia dintr-o exprimare anterioară a voinţei, dacă aceasta este cunoscută.

În situaţia în care pentru efectuarea unei intervenţii medicale se solicită consimţământul reprezentantului legal al pacientului, acesta trebuie să fie implicat în adoptarea deciziei, în limitele capacităţii sale de înţelegere. Iar în situaţia în care cadrele medicale consideră că intervenţia este în interesul pacientului, iar reprezentantul legal refuză să îşi dea consimţământul, spitalul are obligaţia efectuării în cel mai scurt timp posibil a demersurilor pentru constituirea comisiei de arbitraj de specialitate, în conformitate cu dispoziţiile legale în vigoare.

Fotografierea sau filmarea pacienţilor în spital se face după obţinerea consimţământului scris pacientului, prin completarea formularului „Acordul pacientului privind filmarea/fotografierea în incinta unităţii sanitare’’.

Participarea la activităţi de cercetare ştiinţifică medicală a persoanelor care nu sunt capabile să îşi exprime voinţa poate fi realizată numai după obţinerea consimţământului reprezentanţilor legali şi numai în situaţia în care cercetarea respectivă este efectuată şi în interesul pacientului.

Pacienții au dreptul sa solicite comunicarea datelor medicale personale sau ale minorului și se adresează instituţiei medicale în scris, prin completarea formularului „Solicitare privind comunicarea documentelor medicale personale” sau „Solicitare privind comunicarea documentelor medicale ale minorului”,

Eliberarea copiilor documentelor medicale solicitate se face de către unităţile sanitare în termen de maximum 48 de ore de la înregistrarea solicitării.

Eliberarea copiilor documentelor medicale solicitate se face după completarea de către pacient a formularului „Declaraţie privind comunicarea documentelor medicale personale” sau „Declaraţie privind comunicarea documentelor medicale ale minorului”,

În situaţiile în care se solicită informaţii cu caracter confidenţial, spitalul asigura respectarea cadrului legal privind furnizarea acestora.

La internare sau pe parcursul furnizării serviciilor de sănătate, după caz, medicul curant are obligaţia să aducă la cunoştinţa pacientului faptul că are dreptul de a cere să nu fie informat în cazul în care informaţiile medicale prezentate i-ar cauza suferinţă, precum şi dreptul de a alege o altă persoană care să fie informată în locul său.

Acordul pacientului privind desemnarea persoanelor care pot fi informate despre starea sa de sănătate, rezultatele investigaţiilor, diagnosticul, prognosticul, tratamentul, datele personale se exprimă în scris, prin completarea formularului „Acordul pacientului privind comunicarea datelor medicale personale’’.

În situaţia în care sarcina reprezintă un factor de risc major şi imediat pentru sănătatea femeii gravide, se acordă prioritate salvării vieţii mamei.

În asigurarea serviciilor din domeniul sănătăţii reproducerii, spitalul asigura condiţiile necesare alegerii de către pacienţi a celor mai sigure metode din punct de vedere al eficienţei şi lipsei de riscuri.

Spitalul are obligaţia de a asigura efectuarea de intervenţii medicale asupra pacientului in functie de dotările necesare şi de personal acreditat.

La cererea scrisa a pacientului sau a familiei acestuia, spitalul va asigura cadrul adecvat în care pacientul sa poată beneficia de sprijinul familiei şi al prietenilor, de suport spiritual şi material pe tot parcursul îngrijirilor medicale.

Personalul angajat în spitalul Euromaterna are obligatia de a respecta drepturile pacienților și de a-i respecta pe aceștia ca persoane umane.